headcoop
 
 
 
 

คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ประจำปี 2564

ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ประกอบกิจ
ประธานกรรมการ
     
พ.ต.ท.บรรเทา ปลอดทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
      พ.ต.ท.สมศักดิ์  เยาว์ดำ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 
 
ร.ต.อ.วิทยา  เพชรอาวุธ
เหรัญญิก
 
ร.ต.อ.จรัญ  ยอดศรี
เลขานุการ
 
ร.ต.อ.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ
กรรมการ
 
 
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ศรีแสง
กรรมการ
 
ร.ต.ท.วัศพล เกลี้ยงจุ้ย
กรรมการ
 
ร.ต.ท.วรเชษฐ  แก้วเพ็ง
กรรมการ
 
 
พ.ต.ท.หญิง ชุติณัชชา มีศรี
กรรมการ
 
ร.ต.อ.สายัณห์ ด้วงชู
กรรมการ
 
ด.ต.วุฒิชัย  เมืองเหนือ
กรรมการ
   
ด.ต.สมยศ  เส็นสด
กรรมการ
  พ.ต.ต.ปรีชา ศรีเมือง
กรรมการ
  ร.ต.ท.นิยม ไทรแก้ว
กรรมการ