ข่าวสหกรณ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562
2 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563
3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อเข้ารับการอบรม
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทพิเศษ ชำระหนี้โดยใช้เงินปันผลเฉลี่ยคืน
5 ประกาศ อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563
6 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนสมาชิกสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
7 ประกาศ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ กรณี บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสสมาชิกเสียชีวิต รายละไม่เกิน 500 บาท )
8 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2562
10 โครงการเดือนแห่งการออม ประจำปี 2562 เริ่ม 1-31 ตุลาคม 2562

หน้า 1 จาก 21