headcoop
 
 
 
 

คณะกรรมการ


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ประจำปี 2567

ร.ต.อ.ดร.สำราญ สุดจิตร
ประธานกรรมการ
     
พ.ต.ท.เด่นพงค์ อุทัยรังษี
รองประธานกรรมการ
      ร.ต.ต.ครรชิต สายทอง
รองประธานกรรมการ
 
 
ด.ต.วรวิช ทองรอด
เหรัญญิก
 
ด.ต.สำเริง สายชนะพันธ์
เลขานุการ
 
พ.ต.ท.สมศักดิ์ เยาว์ดำ
กรรมการ
 
 
ร.ต.อ.วิทยา เพชรอาวุธ
กรรมการ
 
ร.ต.อ.เอกพงษ์ ช่วยชะนะ
กรรมการ
 
ร.ต.ท.นิยม ไทรแก้ว
กรรมการ
 
 
ร.ต.ต.สมยศ เส็นสด
กรรมการ
 
ด.ต.ชม คงสุข
กรรมการ
 
ด.ต.อนุชา อนันตกุล
กรรมการ
   
ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง
กรรมการ
  ด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ
กรรมการ
  ร.ต.ต.เพลินศักดิ์ หัสชัย
กรรมการ