headcoop
 
 
 
 

วิสัยทัศน์สหกรณ์


องค์กรสวัสดิการทางการเงินที่มั่นคง  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก  พัฒนาบุคลากร 
และการให้บริการ บริหารด้วยหลักธรรมภิบาล การมีส่วนร่วม ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

ภารกิจ ประกอบด้วย ภารกิจสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

ภารกิจที่ 1 : การส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวเห็นความสำคัญของการออม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกตระหนักและเห็นความสำคัญของการออม
2. ส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิก
3. เชิญชวนส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวสมาชิกออมกับสหกรณ์

ภารกิจที่ 2 : พัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพและเหมาะสม
3. เพื่อบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงตรงกับความต้องการ
4. เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจ ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
5. ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก กรรมการ และ เจ้าหน้าที่

ภารกิจที่ 3 : การให้บริการตามความต้องการของสมาชิก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการตรงตามความต้องการของสมาชิกและสามารถแก้ไขปัญหาของสมาชิกอย่างตรงจุด
2. เพื่อบริการสมาชิกอย่างใกล้ชิด เป็นธรรมและทั่วถึง
3. เพื่อให้สมาชิกมีความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการสหกรณ์

ภารกิจที่ 4 : ให้สวัสดิการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกและครอบครัว ตั้งแต่เกิด อยู่ แก่ เจ็บ ตาย และประสบภัย
2. เพื่อให้สหกรณ์มีระบบและกลไกในการให้บริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกและครอบครัว


แผนพัฒนาสหกรณ์