headcoop
 
 
 
 

ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)


  • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการทางเว็บไซต์ (Cookies Policy)  [ Download ] New
  • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง Download ] New
  • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Download ] New
  • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ปรึกษา Download ] New
  • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง Download ] New
  • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก Download ] New
  • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และผู้สมัครงาน Download ] New