headcoop
 
 
 
 

ระเบียบ/ข้อบังคับ


ข้อบังคับ

 1. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พ.ศ.2563  pdf [ Download ] New
 2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พ.ศ.2561  pdf [ Download ] 
 3. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พ.ศ.2555  pdf [ Download ]

ระเบียบ/

2567

 • ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก พ.ศ.2567 pdf [ Download ] 

2566

 • การจ่ายเงินเบี้ยประชุม ค่ายานพาหนะ หรือเงินประโยชน์อื่นทำนองเดียวกันให้แก่กรรมการ พ.ศ.2566 pdf [ Download ] 
 • การเงินค่าพวงหรีดและเงินทำบุญศพให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ.2566 pdf [ Download ] 
 • ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2566 pdf [ Download ] 
 • การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566 pdf [ Download ] 

2564

 • การปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พ.ศ.2564 pdf [ Download ] 
 • การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 pdf [ Download ] 
 • การให้กู้แก่สมาชิกผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป พ.ศ.2564 pdf [ Download ] 
 • ทุนสวัสดิการสมาชิกพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ.2564 pdf [ Download ] 
 • การรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2564 pdf [ Download ] 
 • การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกุ้ พ.ศ.2564 pdf [ Download ] 
 • ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2564 pdf [ Download ] 
 • เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2564 pdf [ Download ] 
 • การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564 pdf [ Download ] New
 • ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2564 pdf [ Download ] New

2563

 • ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2563 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2563 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้สหกรณ์ พ.ศ.2563 pdf [ Download ] 

2562

 • ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ.2562 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการงดดอกเบี้ยกรณีสมาชิกผู้เป็นลูกหนี้เสียชีวิตหรือถูกออกจากราชการโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2562 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2562  pdf  [ Download ] 

2561

 • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2561 pdf [ Download ] 

2560

 • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2560 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยกองทุนเสริมความมั่นคงช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบกรณีค้ำประกันหนี้เงินกู้ประเภทสามัญ พ.ศ.2560 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2560 pdf [ Download ] 

2559

 • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2559 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พ.ศ.2559 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงกับสมาชิก พ.ศ. 2559 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยรับเงินกู้ พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) 
  pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2559 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559 pdf [ Download ] 

2558

 • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2558 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พ.ศ.2558 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2558 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยกองทุนเสริมความมั่นคงให้กับสมาชิก (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 pdf [ Download ] 

2557

 • ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ.2557 
  pdf [ Download ]
 • ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2557 pdf [ Download ] 

2556

 • ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2556 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยกองทุนเสริมความมั่นคงให้กับสมาชิก พ.ศ. 2556 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2556 pdf [ Download ] 

2555

 • ระเบียบว่าด้วยกองทุนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิก พ.ศ.2555 pdf [ Download ]
 • ระเบียบว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถยนต์ของสหกรณ์ พ.ศ.2555 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2555 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2555 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2555 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2555 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ 2555 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการทำงาน พ.ศ.2555 pdf [ Download ] 

2554

 • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2554 pdf [ Download ]
 • ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาฝึกงาน พ.ศ. 2554 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2554 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2554 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทพิเศษใช้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน พ.ศ. 2554 pdf [ Download ] 

2553

 • ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
 • ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพบิดา มารดา หรือบุตรสมาชิก พ.ศ.2553 pdf [ Download ]
 • ระเบียบว่าด้วยเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2553 pdf [ Download ] 

2552

 • ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติศักดิ์ พ.ศ. 2552 pdf [ Download ] 

2551

 • ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
 • ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2551 pdf [ Download ]
 • ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2551 pdf [ Download ]

2547

 • ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ.2547 pdf [ Download ]
 • ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2547 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547 pdf [ Download ] 
 • ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2547 pdf [ Download ]