headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 10.22 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนกมอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยวันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 10.22 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนกมอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย (3)
วันที่ 6 ก.ย. 66 เวลา 14.51 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญวันที่ 6 ก.ย. 66 เวลา 14.51 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ (3)
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ร.ต.ต.ครรชิต สายทอง ด.ต.อนุชา อนันตกุล ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ พร้อมนางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ และ...วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ร.ต.ต.ครรชิต สายทอง ด.ต.อนุชา อนันตกุล ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ พร้อมนางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ และ... (14)
วันที่ 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยสังกัดละ 10,000.- บาทวันที่ 8 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ มอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยสังกัดละ 10,000.- บาท (2)
วันที่ 28 ก.ค. 66 ร้อยตำรวจเอก ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางพวงหรีดเคารพศพ ดาบตำรวจสุชาติ เลี่ยนกัตวา อายุ 55 ปี ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตรัง วันที่ 28 ก.ค. 66 ร้อยตำรวจเอก ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางพวงหรีดเคารพศพ ดาบตำรวจสุชาติ เลี่ยนกัตวา อายุ 55 ปี ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองตรัง  (7)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิก สังกัด กก.สส.ภ.จว.ตรังวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิก สังกัด กก.สส.ภ.จว.ตรัง (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบสมาชิก งานสื่อสาร งานวิชาการต้องมา…สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบสมาชิก งานสื่อสาร งานวิชาการต้องมา… (9)
วันที่ 12 เมษายน 2566 ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทำหน้าที่สินเชื่อ ประชุมอนุมัติเงินกู้ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 52 ราย วันที่ 12 เมษายน 2566 ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทำหน้าที่สินเชื่อ ประชุมอนุมัติเงินกู้ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 52 ราย  (3)
โครงการมอบของขวัญแก่สมาชิกอายุ 70 ปี ขึ้นไปโครงการมอบของขวัญแก่สมาชิกอายุ 70 ปี ขึ้นไป (7)
วันที่ 2 พ.ค.66  เวลา 12.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรีด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ ด.ต.อนุชา อนันตกุลเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่เงา นุ่นสงค์ วันที่ 2 พ.ค.66 เวลา 12.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรีด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ ด.ต.อนุชา อนันตกุลเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่เงา นุ่นสงค์  (3)
หน้า 1 จาก 15