headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบเงินทำบุญศพ ให้แก่ ภรรยา พ.ต.ท.สุรเดช จันทร์ทอง ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อปัสสาวะ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบเงินทำบุญศพ ให้แก่ ภรรยา พ.ต.ท.สุรเดช จันทร์ทอง ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อปัสสาวะ  (10)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด. ประชุมกรรมการร่วม 3 ฝ่าย กรรมการอำนวยการ ศึกษาประชาสัมพันธ์ กรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด. ประชุมกรรมการร่วม 3 ฝ่าย กรรมการอำนวยการ ศึกษาประชาสัมพันธ์ กรรมการเงินกู้ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (14)
วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2559 ร.ต.ต.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์ เลขานุการ และ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล เจ้าหน้าที่บัญชี เข้ารับการอบรมสัมมนาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2559 ร.ต.ต.พิศิษฐ์ แจ้งประจักษ์ เลขานุการ และ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล เจ้าหน้าที่บัญชี เข้ารับการอบรมสัมมนาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (6)
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด  (13)
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด โดยมี พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม รองประธานเป็นประธานในที่ประชุมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด โดยมี พ.ต.อ.ชัยโรจน์ โพธิปฐม รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม (6)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ เมอริไทม์ อ.เมือง จ.กระบี่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมกระบี่ เมอริไทม์ อ.เมือง จ.กระบี่ (9)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมประจำเดือนเมษายน 2559สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมประจำเดือนเมษายน 2559 (6)
เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาพบสหกรณ์สมาชิก (ภาคใต้) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ รองประธานกรรมการ และ ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์ เหรัญญิก สหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาเมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมมนาพบสหกรณ์สมาชิก (ภาคใต้) สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ รองประธานกรรมการ และ ร.ต.ท.อรุณ หิรัญรัตน์ เหรัญญิก สหกรณ์เข้าร่วมสัมมนา (5)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ในจังหวัดตรังร่วมกันจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงบิดาสหกรณ์ไทย และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดตรังเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ในจังหวัดตรังร่วมกันจัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงบิดาสหกรณ์ไทย และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ในจังหวัดตรัง (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นอิน เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2559 ณ บ้านเลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 ณ วัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นอิน เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบัน เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2559 ณ บ้านเลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ฌาปนกิจศพเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2559 ณ วัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (9)
หน้า 10 จาก 16