headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 วางหรีดเคารพศพ ด.ต.ประสงค์ ทองวิเชียร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด หน่วยบำนาญ ณ วัดหาดใหญ่ใน พร้อมทั้งทำพิธีมอบเงิน สวัสดิการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 วางหรีดเคารพศพ ด.ต.ประสงค์ ทองวิเชียร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด หน่วยบำนาญ ณ วัดหาดใหญ่ใน พร้อมทั้งทำพิธีมอบเงิน สวัสดิการ  (10)
26 กุมภาพันธ์ 2560 ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง26 กุมภาพันธ์ 2560 ร.ต.ท.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง (13)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องธนารมย์ 1 – 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องธนารมย์ 1 – 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง (101)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.สมพงษ์ ทองใบ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.สมพงษ์ ทองใบ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (2)
ขอแสดงความยินดี พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ที่ได้ย้ายตำแหน่งใหม่ขอแสดงความยินดี พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ที่ได้ย้ายตำแหน่งใหม่ (6)
โครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุปีงบประมาณ 2559โครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุปีงบประมาณ 2559 (24)
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 นางสาวอมรา ท่าจีน ผู้จัดการ และ นางสาวณาฏญา พริ้งคงพล เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พบ สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคใต้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 นางสาวอมรา ท่าจีน ผู้จัดการ และ นางสาวณาฏญา พริ้งคงพล เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พบ สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคใต้ (6)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ (5)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์และฝ่ายจัดการ ประชุมร่างระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 และ เขียนโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 กรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์และฝ่ายจัดการ ประชุมร่างระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 และ เขียนโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2559 (8)
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559 (10)
หน้า 9 จาก 16