headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 ส.ค. 64 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ร.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ แท่นสุวรรณ สมาชิกสหกรณ์วันที่ 21 ส.ค. 64 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี เลขานุการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ร.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ แท่นสุวรรณ สมาชิกสหกรณ์ (3)
วันที่ 17 มิ.ย.64 ตัวแทนบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย มอบสินไหม กรณีสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยมี ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนรับมอบวันที่ 17 มิ.ย.64 ตัวแทนบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย มอบสินไหม กรณีสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยมี ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนรับมอบ (1)
วันที่ 2 มิ.ย. 2564 ประกัน Covid-19 บริษัทอาคเนย์ ประกันภัย ตรวจพบสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย มอบเอกสารผ่านตัวแทนขอรับสินไหม รายละ 100,000.- บาทวันที่ 2 มิ.ย. 2564 ประกัน Covid-19 บริษัทอาคเนย์ ประกันภัย ตรวจพบสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย มอบเอกสารผ่านตัวแทนขอรับสินไหม รายละ 100,000.- บาท (1)
วันที่ 26 พ.ค.64 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ / กรรมการ และเจ้าหน้าที่ มอบกำลังใจแด่ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย  วันที่ 26 พ.ค.64 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ / กรรมการ และเจ้าหน้าที่ มอบกำลังใจแด่ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย  (6)
โครงการเดือนแห่งการออมประจำปี 2563โครงการเดือนแห่งการออมประจำปี 2563 (6)
วันที่ 11 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี พลตำรวจตรีถาวร แสงฤทธิ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ตรัง มาเป็นเกียรติในการเปิดพิธีวันที่ 11 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปี 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี พลตำรวจตรีถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ตรัง มาเป็นเกียรติในการเปิดพิธี (20)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  (14)
วันที่ 18 ธ.ค. 62  คณะทำงานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกวันที่ 18 ธ.ค. 62 คณะทำงานเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สภ.ย่านตาขาว ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (8)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาดูงานการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด (6)
วันที่ 6 ก.ย. 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  วันที่ 6 ก.ย. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  (20)
หน้า 6 จาก 16