headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน วิโรจน์ ฤกษ์ดี รอง ผอ.สำนักถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน วิโรจน์ ฤกษ์ดี รอง ผอ.สำนักถ่ายทอดเทคโนโยลีการสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร (15)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  (86)
เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา พร้อมตัวแทนสมาชิก ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา พร้อมตัวแทนสมาชิก ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด  (14)
วันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 18.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรังวันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 18.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกเกษียณอายุปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง (71)
วันที่ 15 ส.ค. 61 พลตำรวจตรี สมพงศ์. ทองใบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  รับมอบเสื้อสะท้อนแสง โดย มี พันตำรวจโท สมการณ์. สมาพงค์ ประธาน กรรมการ พร้อมกรรมการ เจ้าหน้าที่ โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจวันที่ 15 ส.ค. 61 พลตำรวจตรี สมพงศ์. ทองใบ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง รับมอบเสื้อสะท้อนแสง โดย มี พันตำรวจโท สมการณ์. สมาพงค์ ประธาน กรรมการ พร้อมกรรมการ เจ้าหน้าที่ โครงการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ (1)
วันที่ 18 - 19 ส.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564 ระดมความคิดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ตัวแทนสมาชิกสังกัดต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดตรังวันที่ 18 - 19 ส.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2561-2564 ระดมความคิดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ตัวแทนสมาชิกสังกัดต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จังหวัดตรัง (14)
วันที่ 7 เม.ย.61 เวลา 09.30 -12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก โดยได้รับเกียรติท่านจาก อ.ปรเมศรว์ อินทรชุมนุม รองอธิบดี ฝ่ายชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสหกรณ์ยุคไทยแลนด์ 4.0วันที่ 7 เม.ย.61 เวลา 09.30 -12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก โดยได้รับเกียรติท่านจาก อ.ปรเมศรว์ อินทรชุมนุม รองอธิบดี ฝ่ายชี้ขาดคดี สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสหกรณ์ยุคไทยแลนด์ 4.0 (17)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด (Trang Police Saving And Credit Coopperative,Limited)ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง (37)
22 พ.ย. 60 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมกรรมการ เจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิก สถานีตำรวจภูธรบ้านคลองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  ตามโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิกประจำปี 256022 พ.ย. 60 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พร้อมกรรมการ เจ้าหน้าที่ พบปะสมาชิก สถานีตำรวจภูธรบ้านคลองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตามโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิกประจำปี 2560 (11)
วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้  บริจาคเงินและสิ่งของในโครงการแบ่งรอยยิ้ม ปันความสุข ให้กับ บ้านเอื้อพร อ.ละแม จ.ชุมพรวันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ บริจาคเงินและสิ่งของในโครงการแบ่งรอยยิ้ม ปันความสุข ให้กับ บ้านเอื้อพร อ.ละแม จ.ชุมพร (5)
หน้า 7 จาก 16