headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิก สังกัด กก.สส.ภ.จว.ตรังวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.นิวัตน์ ทรัพยทักษิณ รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิก สังกัด กก.สส.ภ.จว.ตรัง (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบสมาชิก งานสื่อสาร งานวิชาการต้องมา…สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด พบสมาชิก งานสื่อสาร งานวิชาการต้องมา… (9)
วันที่ 12 เมษายน 2566 ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทำหน้าที่สินเชื่อ ประชุมอนุมัติเงินกู้ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 52 ราย วันที่ 12 เมษายน 2566 ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทำหน้าที่สินเชื่อ ประชุมอนุมัติเงินกู้ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 52 ราย  (3)
โครงการมอบของขวัญแก่สมาชิกอายุ 70 ปี ขึ้นไปโครงการมอบของขวัญแก่สมาชิกอายุ 70 ปี ขึ้นไป (7)
วันที่ 2 พ.ค.66  เวลา 12.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรีด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ ด.ต.อนุชา อนันตกุลเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่เงา นุ่นสงค์ วันที่ 2 พ.ค.66 เวลา 12.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรีด.ต.วุฒิชัย เมืองเหนือ ด.ต.อนุชา อนันตกุลเป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่เงา นุ่นสงค์  (3)
วันที่ 3 พ.ค.66  เวลา 12.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี และ ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่เนื่อง แก้วบุญทองวันที่ 3 พ.ค.66 เวลา 12.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.จรัญ ยอดศรี และ ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง เป็นตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีดเคารพศพ คุณแม่เนื่อง แก้วบุญทอง (1)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ร.ต.ต.สุทธิณัฐ เส้งรอด ด.ต.อนุชา อนันตกุล ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีดเคาวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ พร้อม ร.ต.ต.สุทธิณัฐ เส้งรอด ด.ต.อนุชา อนันตกุล ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด วางหรีดเคา (7)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทำหน้าที่สินเชื่อ ประชุมอนุมัติเงินกู้ครั้งที่ 6/2566 จำนวน 78 ราย วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทำหน้าที่สินเชื่อ ประชุมอนุมัติเงินกู้ครั้งที่ 6/2566 จำนวน 78 ราย  (3)
วันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง และ ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ วางหรีดเคารพศพคุณแม่นิยม บรรจงสุทธิ์ ซึ่งเป็นมารดาของ ร.ต.ท.ณรงค์ บรรจงสุทธิ์วันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง และ ด.ต.สมศักดิ์ ยิ้มย่อง กรรมการ วางหรีดเคารพศพคุณแม่นิยม บรรจงสุทธิ์ ซึ่งเป็นมารดาของ ร.ต.ท.ณรงค์ บรรจงสุทธิ์ (2)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทำหน้าที่สินเชื่อ ประชุมอนุมัติเงินกู้ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ร.ต.ท.วรเชษฐ แก้วเพ็ง ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมกรรมการเงินกู้ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทำหน้าที่สินเชื่อ ประชุมอนุมัติเงินกู้ครั้งที่ 7/2566  (3)
หน้า 2 จาก 16