headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 10.22 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนกมอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วย
วันที่ 7 ก.ย. 66 เวลา 10.22 น. ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางพักตร์ประไพ แก่นอิน ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนกมอบโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยและกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ หน่วยสังกัดละ 10,000.- บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และคณะกรรมการดำเนินชุดที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 พิจารณาอนุมัติโครงการของหน่วย สภ.กันตัง (คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง)
TP_1
TP_2
TP_3
 
จำนวนที่จะแสดง