headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ พ.ต.ท.ประจวบ บุญประเสริฐ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ วัดมงคลสถาน (วัดละมอ) ต.ละมอ อ.เมือง จ.ตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ พ.ต.ท.ประจวบ บุญประเสริฐ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ วัดมงคลสถาน (วัดละมอ) ต.ละมอ อ.เมือง จ.ตรัง (10)
บริษัทสหประกันชีวิต พบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555บริษัทสหประกันชีวิต พบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 (6)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ ด.ต.ชะโลม ไกรเทพ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดราษฎร์รื่นรมย์ (วัดบ่อสีเสียด) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ ด.ต.ชะโลม ไกรเทพ สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดราษฎร์รื่นรมย์ (วัดบ่อสีเสียด) ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง (5)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ด.ต.ประพิศ แก่นเมือง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ. วัดเชี่ยวชาญกิจ ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ด.ต.ประพิศ แก่นเมือง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ. วัดเชี่ยวชาญกิจ ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ด.ต.สวัสดิ์ สวนอินทร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สมาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ ด.ต.สวัสดิ์ สวนอินทร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สมาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (16)
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการ การบริหารจัดการในสหกรณ์ออมทรัพย์” เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการ การบริหารจัดการในสหกรณ์ออมทรัพย์” เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555 (11)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555  (15)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ จ.ส.ต.สุนทร เกื้อรอด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดหนองชุมแสง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ร่วมเคารพศพ จ.ส.ต.สุนทร เกื้อรอด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดหนองชุมแสง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  (11)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ขอสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ขอสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 (9)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ ด.ต.เมธา ภิญโญประการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ได้ไปเคารพศพ ด.ต.เมธา ภิญโญประการ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 (13)
หน้า 15 จาก 16