headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - 14 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2565 และกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 อนุมัติจ่ายทุนจำนวน 262 ทุน แก่สมาชิกที่ยื่นความประสงค์ขอรับทุนจากสหกรณ์ทุกคน

ทุนละ 2,000.- บาท ในการนี้ พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาและกิจกรรมวันเด็ก มอบแก่ตัวแทนบุตรสมาชิกจำนวน 65 ทุน  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งในสังคมและประเทศชาติ **รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ความดี**

TP_660114_01
TP_660114_02
TP_660114_03
TP_660114_04
TP_660114_05
TP_660114_06
TP_660114_07
TP_660114_08
TP_660114_09
TP_660114_10
TP_660114_11
TP_660114_12
TP_660114_13
TP_660114_14
TP_660114_15
TP_660114_16
TP_660114_17
TP_660114_18
TP_660114_19
TP_660114_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2