headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - 6 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด โดย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 พร้อมผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ได้ส่งมอบแจกจ่ายรายงานประจำปี 2565 และหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้า แก่สมาชิกทุกท่าน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 65 ทุกหน่วยสังกัด สำหรับสมาชิกข้าราชการบำนาญ ฝ่ายจัดการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 "เราถือปฏิบัติกันมาทุกปี การส่งรายงานประจำปีให้สมาชิกเป็นเรื่องสำคัญ" ทุกปี  สมาชิกมารับที่ สอ มุ่งมั่นบริการ เราเคาะประตู สภ. เข้าใจ เข้าถึง มุ่งพัฒนา
TP_660206_01
TP_660206_02
TP_660206_03
TP_660206_04
TP_660206_05
TP_660206_06
TP_660206_07
TP_660206_08
TP_660206_09
TP_660206_10
TP_660206_11
TP_660206_12
TP_660206_13
TP_660206_14
TP_660206_15
TP_660206_16
TP_660206_17
TP_660206_18
TP_660206_19
TP_660206_20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3