headcoop
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม - 10 - 12 มีนาคม 2566 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานกรรมการ ร.ต.อ.หญิง รุ่งฤดี นิลวงศ์ กรรมการ นางสาวณาฎญา พริ้งคงพล ผู้จัดการ นางสาวภัทราพร เจริญฤทธิ์ หัวหน้าแผนก ทำหน้าที่สินเชื่อ นางสาวปัณฑรีย์ ศรีขวัญ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมสัมมนา
"กฏหมายสินเชื่อสำหรับสหกรณ์" ณ โรงแรม โกลเด้นซี  หัวหิน วิทยากร อ.สมบัติ วงศ์คำแหง ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
TP_660310_01
TP_660310_02
TP_660310_03
 
จำนวนที่จะแสดง