headcoop
 
 
 
 

ข่าวสหกรณ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
71 ประกาศ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
72 คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ ณ วันสิ้นปี
73 คำสั่งสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์)
74 ผลการจัดอันดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564
75 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
76 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ประเภทสามัญโครงการพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่
77 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่างแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
78 ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์
79 ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
80 ประกาศ เรื่อง นโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้า 8 จาก 39